Külföldiek magyarországi ingatlanszerzése

(A szöveg tájékoztató jellegű és nem helyettesíti a jogszabály tanulmányozását.)

Termőföld tulajdonjogát EU-honosságú természetes személy a belföldiekkel azonos feltételek mellett szerezheti meg, azaz tulajdonjogot természetes személy szerezhet a törvényben foglalt korlátozásokkal, az illetékes közigazgatási szerv engedélyével.A legfontosabb korlátozás az, hogy csak mezőgazdasági termeléssel foglalkozó személy szerezhet tulajdonjogot max.1200 hektárra. Az EU-ban nem honos természetes személy nem szerezhet termőföldre vonatkozó tulajdonjogot. A törvény nem csak a tulajdonjog, hanem a használati jog különböző formáinak megszerzése tekintetében is szigorú korlátokat tartalmaz. Nem természetes személy termőföld tulajdonjogot nem szerezhet függetlenül attól, hogy külföldi vagy belföldi illetőségű-e. A termőföldnek nem minősülő ingatlan, különösen, de nem kizárólagosan a lakások és egyéb felépítményes ingatlanok tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos szabályok tartalma attól is függ, hogy a szerző uniós állampolgár, illetve uniós székhelyű cég vagy sem. Az uniós honosságú természetes személyek és szervezetek nem minősülnek külföldinek, jogállásuk a belföldiekkel azonos, ennélfogva építményingatlant korlátozás és engedély nélkül szerezhetnek, illetve korlátozás alá csak olyan esetben esnek, mint a belföldiek (pl. védett természeti területekre vonatkozó szabályok). A nem uniós honosságú személy ingatlan tulajdonjogát akkor szerezheti meg, ha előzetesen beszerezte az illetékes hatóság engedélyét. A hatóságnak - egyes esetektől eltekintve - mérlegelési joga van atekintetben, hogy sért-e közérdeket vagy önkormányzati érdeket a tulajdonszerzés, illetve van-e viszonosság Magyarország és a kérelmező honossága szerinti ország között. Ha a tulajdonszerzés közérdeket, illetve helyi érdeket nem sért és a viszonosság hiánya sem állapítható meg, a hatóság az ingatlanszerzést határozatban engedélyezi.

A tulajdonjog megszerzésének költségei:
  • az adásvételi szerződés elkészítésének és az ügyvédi képviselet ellátásának munkadíja 1-3%
  • ingatlan tulajdon átruházási illeték adásvétel esetén a vételár 4%-a, az 1 milliárd forint feletti rész után 2%
  • bejegyzési illeték 2.200 Ft.
  • egyéb költségek (pl. fordítási díj, telekkönyvi kivonat)


Forrás:
2013. évi CCXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
25/2014 (X.2). Korm.r.